Okt _0606

Generalforsamling 2017

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. september kl. 19.30 på Brødremenighedens Hotel.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering.
   a.  Orientering om igangværende forberedelser af varmepumpeanlæg.

6. Forslag fra bestyrelsen.
    Orientering om energitilsynets krav om omlægning af regnskabsåret til     kalenderåret.

7. Indkomne forslag fra andelshavere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - efter tur afgår:

    Jette Iversen. Modtager ikke genvalg.
    Lars Lindholm. Modtager genvalg.
    Hans Christian Fischer. Modtager genvalg.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
    1. suppleant:
    2. suppleant:

10. Valg af revisor.

11. Evt.

NB. I henhold til selskabets vedtægter §7.5 er det kun andelshavere, der har stemmeret.

Klik på linket for at hente dagsorden i PDF-format: Dagsorden 2017 PDF-fil