Generalforsamling 2020

4. august 2020

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 22. september 2020 kl. 19.30 på Brødremenighedens Hotel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering.
 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
  Bemærk af forslag i.h.t. vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - efter tur afgår:
  Jens Jørgen Madsen. Modtager ikke genvalg.
  Allan Kirk Jensen. Modtager genvalg.
  Kaj Schmidt Jensen. Modtager genvalg.
  Hans Chr. Fischer ønsker efter 17 år i bestyrelsen ikke at fortsætte, hvorfor der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af hans valgperiode, d.v.s. frem til generalforsamlingen 2021.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  1. suppleant:
  2. suppleant:
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

N.B. I henhold til selskabets vedtægter § 6.5 er det kun andelshavere, der har stemmeret. 

DOWNLOAD
Dagsorden 2020