Databeskyttelsespolitik

Christiansfeld Fjernvarmeselskabs politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger.

Databeskyttelsespolitikken gælder for Christiansfeld Fjernvarmeselskab Amba (fjernvarmeværket).

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at fjernvarmeværket beskytter sine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger. Politikken bidrager desuden til, at fjernvarmeværket oplyser om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

Politikken gennemgås hvert år.

 

Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger

Fjernvarmeværket behandler personoplysninger om:

 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Leverandører

Fjernvarmeværket har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som fjernvarmeværket er ansvarlig for.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at fjernvarmeværket kan indgå ansættelses-, kunde- og leverandørkontrakter.

 

Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 • Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn
 • Stamdata for kunder samt forbrug
 • Navn- og kontaktoplysninger for leverandører
 • Kontrakter

Behandlingen er lovlig i medfør af hjemmel som angivet i vedhæftede fortegnelse.

Fjernvarmeværket benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de listede. Fjernvarmeværket indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

 

Opbevaring og sletning

Fjernvarmeværket har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

 • Personoplysninger opbevares i fysiske mapper.
 • Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev.
 • Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behandlingen.
 • Personoplysninger for medarbejdere slettes fem år efter endt ansættelse, og personoplysninger om ansøgere slettes efter seks måneder.

 

Datasikkerhed

Fjernvarmeværket har ud fra vedhæftede risikovurdering gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 • Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring.
 • Alle computere har adgangskode, og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre.
 • Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.
 • Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr.
 • USB-nøgler, eksterne harddiske mv. med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller skab.
 • Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe.
 • Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering.
 • Alle medarbejdere skal modtage instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt, hvordan personoplysninger skal beskyttes.

 

Videregivelse

Personoplysninger om medarbejdere kan blive videregivet til offentlige myndigheder fx SKAT og pensionsselskaber.

 

Databehandlere

Fjernvarmeværket benytter DFF EDB som databehandler. DFF EDB har underskrevet en databehandleraftale. Fjernvarmeværket indhenter årligt en revisorerklæring af typen ISAE 3000 om de af DFF EDB gennemførte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav.

Fjernvarmeværket benytter udelukkende andre databehandlere, såfremt databehandlerne stiller de fornødne garantier for, at de vil gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav. Alle øvrige databehandlere underskriver en databehandleraftale, forinden behandlingen iværksættes.

Rettigheder                                                          

Fjernvarmeværket varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning, og orienterer de registrerede om fjernvarmeværkets behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ligeledes ret til at klage til Datatilsynet.

 

Brud på persondatasikkerheden

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmelder fjernvarmeværket hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. Driftslederen er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer, det vedrører og, hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer samt, hvordan fjernvarmeværket har eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde, hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem fjernvarmeværket behandler personoplysninger, vil fjernvarmeværket endvidere underrette disse. Fjernvarmeværket dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden på driftslederens computer.