Generalforsamling 2021

5. juli 2021

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling mandag d. 20. september 2021 kl. 19.30 på Brødremenighedens Hotel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
  Bemærk af forslag i.h.t. vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - efter tur afgår:
  Lars Lindholm. Modtager genvalg.
  Thomas Meldgaard. Modtager genvalg.
  Jens Christian Olesen. Modtager genvalg.
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  1. suppleant:
  2. suppleant:
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

N.B. I henhold til selskabets vedtægter § 6.5 er det kun andelshavere, der har stemmeret. 

DOWNLOAD
Dagsorden 2021