Veloverstået generalforsamling 2024

23. april 2024

Veloverstået generalforsamling i fjernvarmeselskabet

På generalforsamlingen den 17. april blev der udover de rituelle beretninger og gennemgange af årsrapport mv. foretaget valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Majken Iwersen, Kaj Schmidt Jensen og Allan Kirk Jensen. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Jens Christian Olesen som sekretær, Lars Lindholm som næstformand og Allan Kirk Jensen som formand.

I forhold til fremtidens investeringer, er der nu lagt en tidsplan for udrulningen af fjernvarme til gasforbrugerne i Christiansfeld. De to nøgletidspunkter bliver januar 2025, hvor vi søger tilskud fra fjernvarmepuljen samt februar 2026, hvor det forventes at projektet er fuldt udrullet. Gasforbrugerne kan derfor forvente at høre fra os i løbet af året, i forhold til indgåelse af bindende aftaler. Vi skal lige have en konsolideret prisindhentning på rørarbejdet overstået først, så den pris man bliver oplyst, er så korrekt som overhovedet muligt.

Det andet store projekt er konvertering af varmeværket væk fra naturgas. Det projekt forventes afsluttet inden fyringssæsonen i efteråret 2025, ved installation af en biomassekedel samt en ny el-kedel.

Begge initiativer er med til at sikre en høj forsyningssikkerhed for hele byen i en noget urolig tid i verden, samt at indfri den varmeplanlægning som Kolding Kommune har foretaget.